Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Антимикробна отпорност

Постојните законски и подзаконски акти го уредуваат правилното и одговорно користење на антимикробни ВМП преку обезбедување на соодветна платформа за спречување или намалување на развојот на резистентни микроорганизми кај животните и луѓето со цел:

  • Заштита на здравјето на потрошувачите преку обезбедување на безбедна храната од животинско потекло наменети за исхрана на луѓето;
  • Спречување / намалување на директните и индиректните преноси на резистентни микроорганизми или резистенција во рамките на популацијата животни како и од животните на луѓето;
  • Спречување на контаминација на храната од животинско потекло со резидуи од антимикробни средства над утврдените максимално дозволени ниво
  • Исполнување на етичките критериуми за благосостојба на животните како и економскиот аспект на сточарско прехранбениот сектор.

Воведувањето на стриктни критериуми во одобрувањето, прометот и употреба на ВМП, забраната на употреба на одредени фармаколошки супстанции како и ограничување на употребата на други согласно Законот за ветеринарно медицински препарати, преку уредувањето на критериуимите за одговорно и рационално користење на антибиотици во ветеринарната медицина особено во однос на животните кои се користетат за производство на храна од една страна како и Обезбедување на усогласеност со барањата пропишани согласно Законот за безбедност на храната Агенцијата за храна и ветеринарство воведува и мониторинг на антимикробната отпорност со цел добивање на компаративни податоци за појавата на антимикробната отпорност кај предизвикувачите на зоонози доколку тие претставуваат закана за јавното здравје или други предизвикувачи заради инкорпорирање на активностите во рамките на својата надлежност во Националната стратегија за борба против антимикробната отпорност.