IPA проекти

Инструментот за претпристапна помош (ИПА) нуди помош за земјите вклучени во процесот на пристапување кон Европската унија (ЕУ) за периодот 2007-2013 година. Целта на ИПА е да се подобри ефикасноста и кохерентноста на помошта преку единствена рамка да се зајакне институционалниот капацитет, прекугранична соработка, економскиот и социјалниот развој и руралниот развој, вклучени во пет ИПА компоненти. Претпристапната помош го поддржува процесот на стабилизација и асоцијација на земјите кандидати и потенцијалните земји кандидати за членство во Европската унија, истовремено почитувајќи ги нивните специфични карактеристики и процеси во кои тие се ангажирани.

 

IPA Проекти