Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

ТАЕКС - 25 години се движиме напред со експертска помош на ЕУ

09.03.2022
Агенција за храна и ветеринарство

Инструментот на Европската комисија- ТАЕКС (Техничка помош и размена на информации), оваа година одбележува 25 години од неговото воспоставување.

Од неговото создавање во 1996 година, опсегот и досегот на инструментот TAЕКС значително се прошири. Истиот првично беше формиран за да ги поддржи тогашните земји-кандидати од Централна и Источна Европа во нивното пристапување во ЕУ. Во 2000-тите, TAЕКС најпрво се прошири за да ги опфати Кипар и Малта, а набргу потоа и во Турција и Западен Балкан.

Денес, TAЕКС е достапен за сите земји опфатени со Европската политика за добрососедство во источна и јужна Европа, како и за земјите и териториите опфатени со Инструментот за партнерство и развојните политики на ЕУ. Земјите-членки на ЕУ, исто така имаат корист од TАЕКС во делот на размена на искуства помеѓу колегите во областите на кохезионата политика, структурните реформи и политиката за животна средина.

На својот 25-ти роденден, TAЕКС ги промовира стандардите на ЕУ ширум светот. Досега, TAЕКС има поддржано повеќе од 90 земји партнери со мобилизирање над 40.000 експерти во повеќе од 26.000 настани.

Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија како надлежен орган задолжен за спроведување на европските политики од поглавјето 12- безбедност на храна, ветеринарна и фитосанитарна политика, има децениско искуство во искористувањето на ТАЕКС инструментот. ТАЕКС овозможува спроведување на работилници, експертски мисии и студиски посети, со вклучување на експерти од специфични области, а се со цел зајакнување на институционалниот капацитет на АХВ преку споделување на знаења и искуства на вработените во АХВ и други засегнати страни од научната област и во приватниот сектор.

Агенцијата за храна и ветеринарство само во последните пет години како институција корисник учествуваше во преку 15 работилници, 20 експертски мисии и 10 студуски посети, настани на кои се обработуваа теми во делот на конзумација на храна; правила за ставање во промет на мешовити производи и производи од животинско и неживотинско потекло; процедури и барања за означување на рециклирани пластични материјали; собирање и обработка на податоци за ЕФСА; контрола при увоз на МОМ на граничен премин; правила за барања за безбедност во делот на минерална вода, изворска и вода за пиење; хигиена, благосостојба и биосигурносни стандарди на ниво на фарма и сл.

Повеќе информации за самиот инструмент можете да најдете на следниот линк 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/funding-and-technical-assistance/taiex/taiex-25-years-moving-forward-eu-expertise_en

 

Ознаки
Категорија