Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Одржана Експертска мисија за Правила за ставање во промет на мешани производи од животинско и неживотинско потекло

08.10.2020
Одржана Експертска мисија за Правила за ставање во промет на мешани производи од животинско и неживотинско потекло

Во организација на Агенцијата за храна и ветеринарство и TAIEX инструментот на Европската комисија од 28-30 септември 2020 година по пат на видео-теле конференција се одржа Експертска мисија за Правила за ставање во промет на мешани производи од животинско  неживотинско потекло со која претседаваше Г-дин Ванчо Новоселски- Раководител на сектор за инспекциски надзор, а како експерти  од ЕУ  учествуваа Г-дин Gianvito Emilio Vinci  и Г-дин Renzo Moro од Италија.

Целта на оваа експертска мисија е да се обезбеди јасна поделба на активностите поврзани со одобрување и контрола на мешани производи (од животинско и неживотинско потекло) помеѓу официјални ветеринари и инспектори за храна, одговорности на операторите со храна (ФБО) и спроведување на официјални контроли. Исто така, целта е да се здобијат со специфични знаења за најдобрите практики што се применуваат во Европската унија во врска со правилното спроведување при увоз на композитни производи, како и да се обучат учесниците кои производи се предмет на контрола и на соодветните здравствени сертификати за таквата стока. 

 

Одржана Експертска мисија за Правила за ставање во промет на мешани производи од животинско и неживотинско потекло

 

Прописи што беа опфатени:

  • Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 28/2012 од 11 јануари 2012 година за утврдување на барања за сертификација за увоз и транзит преку Унијата на одредени композитни производи и изменување на Одлуката 2007/275 / ЕЗ и Регулативата (ЕЗ) бр. 1162/2009 и (изменето со Регулативата за спроведување на Комисијата (ЕУ) бр. 468/2012; Регулативата за спроведување на Комисијата (ЕУ) и Регулативата за спроведување на Комисијата (ЕУ) 556/2013; 2017/731).
  • Измени и дополнувања на Одлуката на Комисијата бр. 275/2007/ ЕК Комисија за спроведување на Одлуката бр. 2012/31/ ЕУ и Комисијата за спроведување на одлуката бр. (ЕУ) 2016/1196 за изменување и дополнување на Анексите на Одлуката 2007/275/ ЕЗ во врска со списоците на животни производите да бидат предмет на контрола на БИП според директивите на Советот 91/496/ ЕЕЗ и 97/78/ ЕЗ.
  • Регулатива (ЕУ) 2017/625 на ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 15 март 2017 година за официјални контроли и други официјални активности извршени за да се обезбеди примена на законот за храна и добиточна храна, правила за здравје и благосостојба на животните, здравје на растенијата и заштита на растенијата производи, со изменување и дополнување на регулативите (ЕЗ) бр. 999/2001, (ЕЗ) бр. 396/2005, (ЕЗ) бр. 1069/2009, (ЕЗ) бр. 1107/2009, (ЕУ) бр. 1151/2012, (ЕУ) бр. 652 / 2014, (ЕУ) 2016/429 и (ЕУ) 2016/2031 на Европскиот парламент и на Советот, регулативи на Советот (ЕЗ) бр. 1/2005 и (ЕЗ) бр. 1099/2009 и директиви на Советот 98/58 / ЕЗ, 1999/74 / ЕЗ, 2007/43 / ЕЗ, 2008/119 / ЕЗ и 2008/120 / ЕЗ и укинување на регулативите (ЕЗ) бр. 854/2004 и (ЕЗ) бр. 882/2004 на Европскиот парламент и на Советот , Директиви на Советот 89/608 / ЕЕЗ, 89/662 / ЕЕЗ, 90/425 / ЕЕЗ, 91/496 / ЕЕЗ, 96/23 / ЕЗ, 96/93 / ЕЗ и 97/78/ ЕЗ и Одлука на Советот 92/438 / ЕЕЗ (Регулатива за официјална контрола).
     

 

Одржана Експертска мисија за Правила за ставање во промет на мешани производи од животинско и неживотинско потекло

 

 

 

Ознаки
Категорија