Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Мигрантите добиваат безбедна хуманитарна помош во храна

05.09.2015
Агенција за храна и ветеринарство

Агенцијата за храна и ветеринарство е во постојана, секојдневна комуникација и координација со Центарот за управување со кризи и ресорните министерства за здравство, за внатрешни и надворешни работи, со Царинската управа на Македонија и другите надлежни институции, како и со невладините организации вклучени во давање помош и делење на хуманитарна помош во храна за мигрантите.
Тие, со одобрение на Агенцијата за храна и ветеринарство имаат регистрирано собирен центар за хуманитарна помош во храна, каде под надзор и со контрола од овластен инспектор се врши собирање, селектирање и дистрибуција на хуманитарната помош.
Само овластени лица од овие невладини организации имаат пристап до собирниот центар, и истите од страна на инспекциските служби, се едуцирани за тоа какви производи да собираат и на кој начин да ги дистрибуираат до мигрантите, од аспект на исполнување на безбедносните критериуми за храната.
Хуманитарната помош во храна по извршената инспекциска контрола се дистрибуира до прифатните центри каде што се сместени мигрантите.

Категорија