Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Барање за регистрација на правно лице увозник на храна од животинско потекло

ПРЕВЗЕМАЊЕ СОДРЖИНИ

Содржината од документите на нашиот Google-Drive-Share можете да ја отворите и едитирате доколку имате инсталирано соодветен Google-Drive-Docs-Plugin, или да ја превземете доколку кликнете на иконата за превземање, или доколку одите во менито File > Download и одберете во кој формат да го превземете документот.

Повеќе информации на Google Drive Download Help

9.1 Барање за регистрација на правно лице увозник на храна од животинско потекло

Потребна документација тука
Опис на процедурата на системот на внатрешна контрола

Рок за постапување – 30 дена
Такса - 50,00/1.000,00 денари
Одговорно лице: Мелита Трајковска
e-mail: mtrajkovska@fva.gov.mk

 

 

9.2 Пријава за промена на условите во поглед на активностите, просториите или за затварање на објектите и операторите со храна од животинско потекло

Потребна документација тука
Опис на процедурата на системот на внатрешна контрола

Рок за постапување – 30 дена
Такса - 50,00/250,00 денари
Одговорно лице: Мелита Трајковска
e-mail: mtrajkovska@fva.gov.mk

 

Во пријавата се наведуваат одредени промени во условите под кои увозникот на производи од животинско потекло е регистриран во Агенцијата за храна и ветеринарство (ново место на истовар, увоз на група на производи кои бараат друг температурен режим од оној за кој е регистриран, промена во називот или адресата на правното лице, но единствениот матичен број на правното лице не е променет и др.).