Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Увоз

Листа на објекти за храна од животинско потекло одобрени за увоз во РМ

1. Земји членки на Европската Унија

 

2.Трети Земји

*оваа листа важи само за трети земји одобрени согласно Правилникот

**дополнување на листата за  Украина

3. Соединетите Американски Држави (за месо, месо од живина и производи од јајца)

4. Канада

5. Австралија

6. Земји вклучени во CEFTA договорот

Србија

- Црна Гора

Косово

- Босна и Херцеговина

Албанија

 

Регистaр на правни лица увозници на храна

 

Листа на објекти за храна за исхрана на животни одобрени за увоз во РМ

 

 Листа на објекти за храна за исхрана на животни

 

1. Земји Членки на Европската Унија

2. Земји вклучени во CEFTA договорот

Србија

3.Трети земји

 Турција (крмни смесихрана за исхрана на риби

 

Листа на објекти за нуспроизводи од животинско потекло

 

1. Земји Членки на Европската Унија

2. Трети земји

3. Земји вклучени во CEFTA договорот

Косово

Србија

  

Регистар на правни лица увозници на нуспроизводи од животинско потекло

 

 

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ВО ОДНОС НА ГЛАВНАТА ЛИСТА И ЛИСТИТЕ НА ОБЈЕКТИ СО ХРАНА ОДОБРЕНИ ЗА УВОЗ ВО Република Северна Македонија