Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Гранични премини

 

Увозот во Република Северна Македонија на пратки со живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло, герминални производи, сено и слама и мешовити производи е дозволен само од определени ветеринарни инспекциски места на граничните премини. Владата на Република Северна Македонија донесе Одлука за определување на ветеринарни инспекциски места на граничен премин (Службен весник на РМ бр. 59/10) со која ветеринарните инспекциски места се определуваат за проверка и преглед на сите или само на одредени категории живи животни и производи.

Листата на ветеринарни инспекциски места на граничен премин во Република Северна Македонија е дадена подолу: