Компонента 2

Зајакнување на капацитетите во областа на безбедност на храна

Во рамките на оваа компонента, проектот ќе придонесе за постигнување на следниве резултати:

  • зајакнување на институционалниот капацитет во однос на безбедноста на храната во смисла на подобрено знаење и вештини
  • подготвени јасни процедури за додатоци на храна во согласно специфичните законски барања за безбедност, особено во врска со минималното и максималното ниво на витамини и минерали и додавање на билни и разни биоактивни супстанци
  • дефинирани јасни процедури за нутритивни и здравствени тврдења  согласно специфичните законски барања за безбедност на храната
  • подобрена контрола над усогласеноста со барањата утврдени во законодавството поврзано со нус производи од животинско потекло
  • подобрен систем за VMP поврзан со употреба на VMP и фармаковигиланца
  • воведување на одредбите на претстојното законодавство на ЕУ за ВМП во националното законодавство и подготовка на вработените во АХВ за нејзино спроведување
  • подобрување на системот за управување со квалитет во АХВ