Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

WOAH ги повикува ветеринарните власти и индустријата поврзана со одгледување на животни, нивна здравствена заштита и благосостојба да ги исполнат своите обврски во врска со употребата на антимикробни средства како промотори на растот

24.11.2023
Агенција за храна и ветеринарство

Антимикробната отпорност предизвикува се поголема загриженост. Во последниве години, меѓународната заедница презеде важни обврски за справување со оваа глобална здравствена закана. Една од нив е постепено укинување на употребата на антимикробни средства за промовирање на растот кај здрави животни. Време е да преминете од посветеност на акција.

Антимикробната отпорност (AMR)го загрозува здравјето на луѓето, животните, растенијата и нашата заедничка околина. Премногу често, антимикробните средства се злоупотребуваат или прекумерно се користат низ различни сектори, што создава услови за појава на овој феномен. Додека поголемиот дел од членовите на WOAH презедоа силни активности во последниве години за да ја намалат нивната употреба кај животните, потребни се дополнителни напори бидејќи овие лекови сè уште несоодветно се користат како промотори на растот во некои земји.

Да се направи преглед на употребата на антимикробни средства за поттикнување на растот

Во 2016 година, сите членки на WOAH се обврзаа дефинитивно да ја забранат употребата на антимикробни средства со највисок приоритет за луѓето и постепено да ја укинат употребата на антимикробни средства кај животните за цели на поттикнување на растот во отсуство на анализа на ризик. Како оваа заложба досега беше спроведена во пракса?

  • Речиси 20% од членовите сè уште пријавуваат дека користат антимикробни средства за поттикнување на растот. Од нив, се проценува дека 76% немаат направено никаква прелиминарна анализа на ризик.
  • Што е уште позагрижувачки, не помалку од 11% од членовите на WOAH сè уште користат како промотори на раст барем еден од најприоритетните критично важни антимикробни средства за хуманата медицина како што е колистин.
  • Најмалку 50% од членовите кои користат антимикробни средства како промотори на раст немаат воспоставена регулаторна рамка.
  • Во некои земји, етикетирањето на одредени адитиви за добиточна храна наменети за зголемување на продуктивноста не го споменува присуството на ниски дози на антимикробни средства, кои потоа несвесно се даваат на животните од ветеринарите и фармерите.

Ваквите практики не се во согласност со меѓународните стандарди на WOAH или со Глобалниот акционен план за AMR.

Надлежните органи и сточарската индустрија мора да ги исполнат своите одговорности за постепено укинување на употребата на антимикробни средства за поттикнување на растот кај животните

Стандардите на WOAH прават јасна разлика помеѓу ветеринарната медицинска употреба на антимикробни средства– која е ограничена на третман, контрола и, каде што е соодветно, превенција на заразни болести– и неветеринарна медицинска употреба. Администрацијата на антимикробни средства за поттикнување на растот кај животните е неветеринарна медицинска употреба и не смее да се асимилира со употребата за превенција на болести, што бара животните да бидат изложени на докажан ризик од болест доколку лекот не се администрира.

WOAH ги повикува своите членки да ја ограничат употребата на антимикробни средства исклучиво за ветеринарна медицинска употреба и активно да се вклучат во дијалог со засегнатите страни за да постигнат целосна забрана за употреба на антимикробни средства како промотори на раст, почнувајќи од оние кои се од клучно значење за здравјето на луѓето .

Надлежните органи мора да донесат релевантна легислатива во овој поглед и се поканети да истражуваат и промовираат алтернативи за подобрување на продуктивноста на животните, како што е релевантно. Тие може да вклучуваат, меѓу другото, програми за здравјето на животните кои се фокусираат на превенција на болести (на пр. дехелментизација и вакцинација), биосигурност и добри практики на сточарство.

Злоупотребата на антимикробни средства во различни сектори ја забрзува антимикробната отпорност. Секторот за здравје на животните мора да ја одигра својата улога во спречувањето на ова глобално зло што го загрозува здравјето на животните, луѓето и растенијата и да усвои одржливи практики.

 

Повеќе информации за оваа проблематика можете да најдете на следните линкови: 

Antimicrobial resistance 

use in animals

use of antimicrobials in animals

risk analysis

critically important antimicrobials for human medicine

WOAH international standards

Global Action Plan on AMR

deworming and vaccination

good animal husbandry practices

 

Ознаки
Категорија