Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Техничко упатство за имплементација на системи за е-известување за контрола на храната

13.09.2022
Агенција за храна и ветеринарство

Над една третина од глобалниот извоз на земјоделски производи ги преминува границите најмалку двапати пред да стигне до крајниот потрошувач. Комплексноста на синџирите за снабдување со храна и зголемената важност на глобалната трговија со земјоделски производи создаваат нови и уште поголеми предизвици за управување со безбедноста на храната. Географски диспензираната храна која е произведена, преработена и дистрибуирана од повеќе претставници може да претставува зголемен ризик по однос на безбедноста на храната. Следењето на потеклото на небезбедната храна е исто така покомплексно и одзема многу време. Поради оваа причина, многу земји имаат имплементирано поригорозни системи за контрола на увоз на земјоделски производи, додека на многу други им е потребна помош за да ги развијат.

За таа цел, Организацијата за земјоделство и храна на Обединетите нации (ФАО) разви упатство како дел од проектот насловен „Дигитални решенија за поддршка на подобрени системи за официјална контрола на храната“. Целта е да се обезбедат насоки за дизајнирање и имплементација на електронски системи (е-известување) за контрола на храната, приспособени на националните потреби и ресурси. Ова упатство ја вклучува правната основа на системот, неговата структура и оперативни параметри, како и барањата за инфраструктура и човечки ресурси.


Упатството е достапно на следниот линк:

Ознаки
Категорија