Одделение за општи работи, архивско и канцелариско работење

 

Обврски на оделение

 1. Следење на измени и дополнувања на законската регулатива;
 2. водење на помошните книги за евиденција на актите, попис на актите, регистар, интерни доставни книги, книга за препорачана пошта и друго;
 3. изработка на Планот на архивски знаци, Листа на архивска граѓа и Листа на документираниот материјал;
 4. водење електронска архива и нејзино постојано ажурирање и следење;
 5. доставување до Државниот архив на РМ на Планот на архивски знаци, Листа на архивска граѓа и Листа на документираниот материјал;
 6. водење евиденција за печати и штембилите на органот, чување, ставање во употреба, предавање на овластено лице, ставање вон употреба и нивно ништење.

 

Прописи

 • Закон за архивско работење [врска]
 • Закон за архивски материјал [врска]
 • Уредба за канцелариско и архивско работење [врска]
 • План на архивски знаци [врска]
 • Листа на архивска граѓа [врска]
 • Листа на документиран материјал [врска]