Одделение за јавни набавки

Обврски на одделение

 1. следење и примена на  законските и подзаконските прописи и интерни акти на Агенцијата за храна и ветеринарство од делокругот на Одделението, 
 2. подготовката на интерните акти и процедури за јавните набавки, 
 3. координација на потребите за јавни набавки на Агенцијата за храна и ветеринарство и навремена и комплетна подготовка на годишен план за јавни набавки, 
 4. следење на реализацијата на годишниот план за јавни набавки и водење евиденција за склучените договори за јавни набавки за што се  доставува Извештај за склучени договори до Одговорното лице
 5. подготовка одлуки за јавни набавки, тендерска документација и објавување на огласи на ЕСЈН
 6. поставување на годишниот план за јавни набавки и негови дополни и измени на ВЕБ страната на Агенција за храна и ветеринарство

Прописи

 • Закон за јавни набавки  [врскаБЈН
 • Подзаконски акти  [врскаБЈН
 • Интерна процедура за јавни набавки  [врска]
 • Годишен план за јавни набавки  [врска]
 • Огласи  [врскаЕСЈН
 • Евиденција на постапките со барање за прибирање понуди [врска]  ЕСЈН
 • Известување за склучен договор за јавна набавка [врскаЕСЈН
 • Негативни референци [врскаЕСЈН