Одделение за информатичка технологија

Обврски на одделение

 1. Ова одделение ја обезбедува единственоста на информатичкиот систем на Агенцијата,
 2. Ги креира и менува плановите и процедурите за backup на податоците на ИТ системите во Агенцијата, 
 3. ги следи сите информатичките процедури за поврзувањето на системите во Агенцијата и врши целосен преглед и контрола на податоците кои се разменуваат со другите системи
 4. го координира поврзувањето со бази на податоци на други органи на Агенцијата и државните органи,
 5. предлага мерки за унапредување на информациониот систем и учествува во неговото планирање и развој на мрежата за пренос на податоци во рамки на Агенцијата, 
 6. води евиденција за статистички и други податоци од областа на одделението 
 7. обезбедува развој и работа на информатичката инфраструктура за поддршка на Агенцијата за храна и ветеринарство
 8. спроведува мерки за заштита на информатичкиот систем и го одржува компјутерскиот систем
 9. учествува во избор и набавка на компјутерска опрема, 
 10. врши следење на  backup-от на податоците на системите, 
 11. ги администрира backup процедурите

Прописи

 • Процедура за евидентирање и отстранување на ИТ дефекти и комуникација со надворешни фирми [врска]
 • Упатство за начинот на креирање на Е-mail адреси [врска]
 • Упатство за користење на политика за сигурност на лозинки [врска]
 • Упатство за креирање и употреба на електронски  е-mail потпис [врска]
 • Упатство за креирање на картички за евиденција на работно време и пристап [врска]
 • Упатство за користење на темплет  во англиска верзија (линк) и македонска верзија [врска]
 • Упатство за употреба на политика за користење на интернет [врска]
 • Упатство за користење на политика за сигурност на информативниот систем  [врска]
 • Упатство за работа со веб страната на Агенцијата за  храна и ветеринарство [врска]
 • Упатство за задолжување и раздолжување на    ИТ  опрема [врска]