Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

2019-195 Правилник за начинот за спроведување и содржината на обуката за носителите на дејност, или друго овластено лице во правното лице, начинот на издавање, содржината и формата на сертификатот за завршена обука и положен испит за ветеринарна фармаколо