Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

2012-59 Правилник за ветеринарно-медицински препарати кои привремено се ставаат во промет,начинот на нивната употреба како и контролата на ставање во промет и употребата