Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

2011-160 Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на одобрение односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на одобрение за вршење на дејност на промет на големо односно промет на мало со вет.мед.препарати