Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

2007-7 Правилник за начинот на водење на евиденција за прометот на лековите и помошните лековити средства што се употребуваат во ветерината