Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

2019-268 Список на ветеринарно-медицински препарати за кои е дадено одобрение за ставање во промет,односно за кои е укинато одобрението, односно за кои е извршена промена во текот на важноста на одобрението