Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 000 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 000 210
Следува награда од 2500 денари

2010-113 Правилник за посебните технички услови за постапување и нештетно отстранување на специфичен ризичен материјал