Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 000 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 000 210
Следува награда од 2500 денари

Храна од животинско потекло

Регистар на одобрени објекти и оператори со храна од животинско потекло согласно Регулатива (ЕК) бр.853/2004

 

 

Регистар на укинати решенија на објекти и оператори со храна

Регистар на регистрирани увозници на храна од животинско потекло

Регистар на регистрирани малопродажни објекти од животинско потекло

Регистар на оператори со храна примарни производители