Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 000 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 000 210
Следува награда од 2500 денари

Регистар на Одобрени објекти

Регистар на одобрени објекти и оператори со храна од животинско потекло согласно Регулатива (ЕК) бр.853/2004 

 

- Секција 0  (Објекти со општа активност)

- Секција I  (Месо од домашни чапункари) 

- Секција II (Месо од живина и лагоморфи)

- Секција III (Месо од фармски одгледуван дивеч)

- Секција IV (Месо од дивеч)

- Секција V (Мелено месо, подготовки од месо и механички одвоено месо)

- Секција VI (Производи од месо)

- Секција VII (Живи и бивални мекотели)

- Секција VIII (Производи од риба)

- Секција IX  (Сурово млеко и производи од млеко)

- Секција X (Јајца и производи од јајца)

- Секција XI (Жабји батаци и полжави)

- Секција XII (Tопена животинска маст и чварки)

- Секција XIII (Обработени желудници,мочни меури и црева) 

- Секција XIV (Желатин)

- Секција XIV/XV (Третирани сурови материјали за производство на желатин и колаген)

- Секција XV (Колаген)

- Секција XVI (Mед и производи од мед)

- Секција XVII (Mешовити производи)

 

Регистар на укинати решенија на објекти и оператори со храна

Регистар на регистрирани увозници на храна од животинско потекло

Регистар на регистрирани малопродажни објекти од животинско потекло