2008-52 Правилник за формата и содржината и начинот на издавање и одземање на службената легитимација и формата на беџот на официјалниот ветеринар како и формата и содржината и начинот на издавање и одземање на службената легитимација на овластениот ветер