Постапка за одобрување

1.Постапка за одобрување на храна и состојки на храна произведени со иновирани технологии

Храна и состојки на храна произведени со иновирани технологии потребно е помине низ процедура за нејзино одобрување од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство.

Одобрението за храна произведена со иновирани технологии се издава согласно Правилникот за начинот и постапката на издавање на одобрение, нејзиното времетраење, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение за ставање во промет на производот од групата на храна и состојки на храна произведени со иновирани технологии („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 159/11).

Операторот со храна поднесува барање за одобрение за ставање во промет на производот од групата на храна и состојки на храна произведени со иновирани технологии во писмена форма до архивата на Агенција за храна и ветеринарство.
Во прилог на барањето операторот ја доставува следната документација:

 1. Резултати од лабораториски анализи за исполнување на барањата наведени во член 55 (1) од Законот за безбедност на храната;
 2. Техничка документација на производниот процес;
 3. Опис на историјата на организмот кој е употребен како извор на храна произведена со иновирани технологии, доколку е употребен нов организам;
 4. Резултати на студии, кои се спроведени и секаков друг материјал кој е достапен, за да се покаже дека храната е во согласност со критериумите наведени во член 55, став (1) од Законот за безбедност на храната;
 5. Оригинална амбалажа или идејно решение на амбалажата на производот;
 6. Означување на производот на македонски јазик, согласно член 5 од Правилникот за посебните барања за безбедноста на храната произведена со иновирани технологии;
 7. Означување на производот согласно Правилникот за начинот на означувањето на храната, доколку се работи за храна и состојки на храна произведени со иновирани технологии кои се добиени од храна која може да предизвика алергија;
 8. Доказ за намирени трошоци (уплатница од 10 000,00 денари по производ), за постапката за издавање на одобрение.

Барање
Уплатници


Постапка за ставање во промет на производот од групата на храна третирана со јонизирачко зрачење

Операторот со храна поднесува барање за одобрение за ставање во промет на производот од групата на храна третирана со јонизирачко зрачење во писмена форма до архивата на Агенција за храна и ветеринарство. При тоа треба претходно да има одобрение од Дирекцијата за радиациона сигурност за објектот за производство на храна во чиј технолошки процес се користи извор за јонизирачко зрачење за третирање на храна.

По приемот на барањето се врши преглед на приложената документација, доставена во прилог на барањето и инспекција на резултатите од анализите и означувањето.

Барање
Уплатници


Постапка за ставање во промет на природни минерални води, изворски води и други пакувани води

Природните минерални води се производи кои пред да се стават на пазарот во Република Северна Македонија треба да бидат одобрени од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство.

Операторот со храна поднесува барање за полнење и ставање во промет на минерална вода во писмена форма до архивата на Агенција за храна и ветеринарство.

Во прилог на барањето операторот доставува документација утврдена во Правилникот за начинот на издавање на одобрение, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение за полнење и ставање во промет на минерална вода („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 159/11).

Потребна документација:

 1. Барање;
 2. Податоци за геолошки и хидролошки испитувања, согласно член 18 од Правилникот за посебните барања за безбедност на природната минерална вода;
 3. Резултати од лабораториски анализи не постари од една година за исполнување на барањата од член 19 од Правилникот за посебните барања за безбедност на природната минерална вода;
 4. Резултати од лабораториски анализи не постари од една година за исполнување на барањата од член 21 од Правилникот за посебните барања за безбедност на природната минерална вода;
 5. Изјава за исполнување на барањата од член 7 од Правилникот за посебните барања за безбедност на природната минерална вода;
 6. Оригинална амбалажа или идејно решение на амбалажата на производот;
 7. Означување на производот на македонски јазик, согласно Правилникот за посебните барања за безбедност на природната минерална вода;
 8. Ако производот се увезува во Република Северна Македонија, доказ дека производот е внесен во Регистарот на признаени минерални води во земјата производител;
 9. Доказ за намирени трошоци (уплатница од 10 000,00 денари по производ, согласно Правилникот за начинот на издавање на одобрение, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение за полнење и ставање во промет на минерална вода („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 159/11) и 50,00 денари административни такси за постапката за издавање на одобрение.

Барање
Уплатници