Одделение за правни работи

 

Обврски на оделение

 1. учествува во изработка на националната регулатива од надлежност на Агенцијата;
 2. обезбедува мислење по закони и други општи акти од надлежност на другите органи на државната управа;
 3. изработува општи акти во Агенцијата;
 4. стручно помага за прашања кои се од значење за примената на прописите од надлежност на Агенцијата;
 5. дава одговори на тужби во соработка со соодветните сектори, по заведени управни спорови до судовите на Република Северна Македонија против решенијата донесени од директорот;
 6. води евиденција за статистички и други податоци од областа на Одделението;
 7. обезбедува правна помош на државните инспектори во врска со нивната работа му помага на инспекторот при подготвување на актите;
 8. ги следи законите и подзаконските акти и измените на истите од надлежност на работата на Агенцијата врши примена на истите;
 9. дава одговори на тужби по заведени управни спорови до Управниот суд на Република Северна Македонија;
 10. одговара на претставки и поплаки поднесени од странки;
 11. се грижи за навремено доставување на сите нови закони и правилници од надлежност на Агенцијата;
 12. врши и други работи во врска со управната постапка од надлежност на Агенцијата;
 13. одговара на барања од Државно правобранителство, Народен правобранител и се произнесува преку правобранителство по тужбите пред судовите

 

Прописи

 • Закон за безбедност на храна [врска]
 • Закон за идентификација и регистрација на животни [врска]
 • Закон за ветеринарно здравство [врска]
 • Закон за нус-производи од животинско потекло [врска]
 • Закон за прекршоци [врска]
 • Закон за општа управна постапка [врска]
 • Закон за безбедност на храна за животни [врска]
 • Закон за благосостојба и заштита на животните [врска]
 • Закон за ветеринарно медицински препарати [врска]