Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 000 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 000 210
Следува награда од 2500 денари

Национален совет за безбедност на храна и храна за животни

Национален совет за безбедност на храната и храната за животни дава научни совети и научна и техничка поддршка во однос на политиките на областите кои имаат директно или индиректно влијание врз безбедноста на храна и храна за животни, здравје и благосостојба на животни.

Национален совет дава независни мислења и препораки и пренесува информации за постоење на ризик со цел да се зголеми довербата на потрошувачите и да се унапреди усогласеноста меѓу функциите на процена на ризик и пренесување на информации за постоење на ризик.

Во постапките на процена на ризик Агенцијата може да користи стручна помош од Национална платформа на експерти од областите на безбедноста на храната, храната за животни и ветеринарно и фитосанитарна политика.

 

Документи

  • Одлука за формирање на Националниот совет за безбедност на храна и храна за животни (Сл.в.бр.190/01,11,2015) [врска]
    • Одлука за измена на одлуката за формирање (27.3.2018) [врска]
  • Структура на Националениот совет за безбедност на храна и храната за животни [врска]
  • Стручни и научни предлози и препораки подготвени од Националниот совет за безбедност [врска]
  • Начин на работа на Националниот совет за безбедност на храна и храна за животни [врска]

 

Состаноци