Легислатива

 

  •  Посебните барања за безбедност на храната произведена со иновирани технологии  се пропишуваат со Правилникот за посебните барања за безбедност на храната произведена со иновирани технологии („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 29/12).
  • Правилникот за начинот и постапката на издавање на одобрение, нејзиното времетраење, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение за ставање во промет на производот од групата на храна и состојки на храна произведени со иновирани технологии  („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 159/11). 
  •  Посебните барања за безбедност на храната третирана со јонизирачко зрачење  при производство, промет и увоз се пропишуваат со Правилникот за посебните барања за безбедност на храната третирана со јонизирачко зрачење ( Службен весник на РМ бр. 63/2014 ). 
  • Полнењето  и ставањето во промет на природните минерални води се пропишани со Правилникот за посебните барања за безбедност на природната минерална вода („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 127/12)
  • Правилникот за безбедност на водата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 46/08), 
  • Правилникот за начинот на издавање на одобрение, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение за полнење и ставање во промет на минерална вода  („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 159/11).