Легислатива

 

  •  Посебните барања за безбедност на храната произведена со иновирани технологии  се пропишуваат со Правилникот за посебните барања за безбедност на храната произведена со иновирани технологии („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 29/12).
  • Правилникот за начинот и постапката на издавање на одобрение, нејзиното времетраење, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение за ставање во промет на производот од групата на храна и состојки на храна произведени со иновирани технологии  („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 159/11). 
  •  Посебните барања за безбедност на храната третирана со јонизирачко зрачење  при производство, промет и увоз се пропишуваат со Правилникот за посебните барања за безбедност на храната третирана со јонизирачко зрачење ( Службен весник на РМ бр. 63/2014 ). 
  • Правилникот за безбедност на водата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 46/08), 
  • Правилникот за начинот на издавање на одобрение, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение за полнење и ставање во промет на минерална вода  („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 159/11).

 

Усогласувањето на националното законодавство за посебните барања за безбедност и за ставање во промет на природна минерална вода, изворска вода и друга пакувана вода  го штити потрошувачот на начин што обезбедува безбедни производи на пазарот и  им овозможува на операторите со храна искористување на природната минерална вода, изворската вода и друга пакувана вода и фер конкуренција на пазарот за слободно ставање во промет на производите во Република Северна Македонија.   Посебните барања за безбедност на производите од овие три категории се пропишани во Правилникот за посебните барања за безбедност на природна минерална вода, изворска вода и друга пакувана вода  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/18).


Експлоатацијата и ставањето во промет на природна минерална вода, изворска вода и друга пакувана вода  се пропишани со Правилникот за начинот на издавање на одобрение, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение за полнење и ставање во промет на природна минерална вода, изворска вода и друга пакувана вода  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 175/18).

Легислативата од оваа област е уредена со следните Правилници:

  • Правилник за посебните барања за безбедност на природна минерална вода,изворска вода и друга пакувана вода  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/18) [врска]
  • Правилникот за начинот на издавање на одобрение, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение за полнење и ставање во промет на природна минерална вода, изворска вода и друга пакувана вода  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 175/18) [врска]