Барање за запишување во регистарот на регистрирани објекти и/или активности со нус производи од животинско потекло

21. Барање за запишување во регистарот на регистрирани објекти и/или активности со нус производи од животинско потекло 

-Уплатница (1) 

-Уплатница (2)

Пријава за имена на активности

Рок за постапување – 30 дена

Такса - 250,00/1000,00 денари

Одговорно лице: Фоти Видинов

e-mail: fvidinov@fva.gov.mk

Одговорно лице: Арѓенд Османи

e-mail: aosmani@fva.gov.mk

Потребна документација тука