Одржана работилница за Процедури и барања за означување на рециклирани пластични материјали и производи

11.02.2020
Одржана работилница за Процедури и барања за означување на рециклирани  пластични материјали и производи

Во организација на Агенцијата за храна и ветеринарство и TAIEX инструментот на Европската комисија од 11-12  февруари 2020 година во Скопје се одржа Работилница за Процедури и барања за означување на рециклирани пластични материјали и производи со која претседаваше д-р Оливер Миланов, а како експерти  од ЕУ  учествуваа Г-ѓа Milada Syčová од Словачка  и Г-ѓа Мaria Rosaria MILANA од Италија.

 

taiex 1


Целта на оваа работилница е да обезбеди стручна помош во однос на процесот на одобрување на процесите на рециклирање како и официјалните контроли според ЕУ легислативата во однос на рециклирана пластика, како и подобро разбирање на одредбите од Правилникот за рециклирани пластични материјали и производи кои што доаѓаат во контакт со храната.

 

taiex 2


Работилницата има за цел успешно да се пренесе знаење и да се разменат искуства во примената на следната регулатива во земјите-членки на ЕУ:

  • Регулатива (ЕК) бр. 282/2008 за Рециклирани пластични материјали и производи наменети да дојдат во контакт со храната.

 

 

Ознаки
Категорија