IPA проект 2012

Со овој проект се предвидува понатамошно зајакнување на институционалните и административните капацитети, вклучително развој на национални надлежни органи во делот на безбедност на храна и добиточна храна, ветеринарна и фитосанитарна политика. Се предвидува давање на додатна помош на Агенцијата за храна и ветеринарство и Фитосанитарната управа во делот на зглоемување на нивните капацитети при имплементацијата на европското законодавство и обврските превземени со други релевантни договори, со посебен осврт на делот на контролата на болестите кај животните, инспекциските услуги на терен, безбедност на храна и добиточна храна, контрола на примарното производство и системите на контрола во делот на здравјето на растенијата.

 

За постигнување на горенаведените цели се предвидува:

  1. Зајакнување на капацитетите на службите задолжени за здравствена заштита на животни и ветеринарно јавно здравство во делот на надзор на болестите, благосостојба на животни, планирање на итни мерки, безбедност на добиточна храна, ветеринарно медицински препарати, алиментарни интоксикации, како и зајакнување на капацитетите на фитосанитарниот систем;
  2. Вакцинација на лисиците против беснило, мониторинг и евалуација на спроведената кампања;
  3. Обезбедување на опрема за официјални контроли, како и опрема за испекциските служби на граничен премин Блаце и Табановце.

 

Сите погоре наведени цели ќе се реализираат преку неколку договори и тоа:

 

1. Твининг договор;

Твининг договорот е потпишан со италијанскиот партнер (Ministry of Agriculture, Food and Forestry Policies and Italian Ministry of Health) на 29.09.2016 година, а имплементацијата на договорот започна во Јануари 2017 година, со време на имплементација од 18 месеци. Вредноста на договорот е 751.473 ЕУР.

Компоненти и активности на договорот се следни:

Компонента 1- Подобрени административни и оперативни капацитети на АХВ со цел понатамошен развој и ефективно спроведување на националната легислатива

Активност 1.1 Развиток на ЕУ имплементирачка легислатива во однос на ветеринарната политика

Активност 1.2 Подобрени капацитети на АХВ персоналот во имплементацијата на ЕУ легислативата и оперативните процедури

Компонента 2- Зајакнување на капацитетите на АХВ во спроведување на контролата кај здравствената заштита кај животните

Активност 2.1 Спроведување на импакт при болести кај животните и подобрување при собирање на епидемиолошки податоци

Активност 2.2 Подобрување на контролата во однос на приоритетните вектор преносливи и паразитски животни

Активност 2.3 Зајакнување на капацитетите во делот на планирање на итни мерки

Активност 2.4 Студиска посета на Италија од страна на АХВ персонал

Компонента 3- Зајакнување на капацитетите на ветеринарното јавно здравство

Активност 3.1 Подобрување на системот за безбедност на храна за животни и апликација на принципите на анализа на ризик во делот на безбедност на храна за животни

Активност 3.2 Подобрување на системот за ветеринарно медицински препарати

Активност 3.3 Развој на систем за менаџирање на зоонози и алиментарни интоксикации

Компонента 4- Зајакнување на фитосанитарниот систем

Активност 4.1 Развој на национална легислатива според ЕУ легислативата во делот на здравје на растенија, производи за заштита на растенија, семе и саден материјал

Активност 4.2 Зајакнување на капацитетите на фитосанитарниот систем и понатамошен развој на фитосанитарниот информациски систем

Активност 4.3 Понатамошен развој на националниот пасошки систем кај растенијата

Активност 4.4 Студиска посета во Италија за персоналот од институциите вклучени во имплементацијата на фитосанитарните политики

Компонента 5- Подобрување во одржливоста на институционалните капацитети, тренинг и дисеминација на информации

Активност 5.1 Спроведување на анализа за потреби за тренинг на вработените во АХВ и МЗШВ и извештај за потребните способности за дисеминација на информации до крајните корисници и други засегнати страни

Активност 5.2 Подготовка на тренинг материјали и спроведување на најмалку 18 тренинг мисии за АХВ и МЗШВ персоналот, во делот на здравје кај животните, безбедност на храна и фитосанитарна политика

Активност 5.3 Стратегија за информациска кампања и организација на најмалку 2 семинари/работилници/конференции со цел пренос на најдобрите практитки кон крајните корисници и засегнати страни.

 

2. Договор за набавка на вакцини против беснило (EuropeAid/136062/IH/SUP/MK);

Договорот (бр.12-5102/1 од 02.07.2015) е потпишан со Bioveta a.s., со вредност од 968.000 ЕУР. Целта на договорот е набавка, достава, складирање, тестирање и инспекција, како и транспорт и авионска дистрибуција на целата територија на РМ на вакцини за орална вакцинација на дивите животни против болеста беснило. Имплементацијата на договорот е 23 месеци, односно спроведување на четири последователни вакцинални кампањи во пролет и есен во 2015 и 2016 година.

 

3. Договор за набавка на опрема (EuropeAid/137598/IH/SUP/MK);

Потпишани се договори за шест посебни лота,доствата на опрема ќе се изврши во тек на крајот од 2016 и почетокот на 2017 година. Опремата во однос на секој лот посебно е следна:

1. Лот 1- Набавка на опрема за спроведување на официјални контроли, Договор бр. 12-6349/1 од 01.10.2016 година, склучен со SC NOVAINTERMED SRL од Романија со вредност од 170.800 ЕУР.

2. Лот 3- Заштитна облека за спроведување на официјални контроли, Договор бр. 12-6303/1 од 29.09.2016 година, склучен со NORCROS GMS GROUP S.L. (ES) од Шпанија, со вредност од 55.865 ЕУР.

3. Лот 4- ИТ опрема и мултифункциски уреди, Договор бр. 12-6103/1 од 22.09.2016 година, склучен со Infinite Solutions DOO Skopje in consortium with Kernel Makedonija DOOEL Skopje, со вредност од 221.597,21 ЕУР.

4. Лот 5- Возила, Договор бр. 12-6012/1 од 19.09.2016 година, склучен со TD KA-DIS DOO (MK), со вредност од 366.790 ЕУР.

5. Лот 6- Канцелариска опрема, Договор бр. 12-6013/1 од 19.09.2016 година, склучен со TEHNOKOOP DOO Skopje (MK), со вредност од 87.260 ЕУР.

6. Лот 7- GPS уреди за возила, Договор бр. 12-6011/1 од 19.09.2016 година, склучен со Makedonski Telekom AD Skopje (MK), со вредност од 13.933,33 ЕУР.

 

Проектно фише IPA 2012