Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Сектор за стручна поддршка

Секторот за стручна подршка е оперативен хоризонтален сервис на Агенцијата кој обезбедува професионална и специјализирана поддршка на секторите од Агенцијата и Агенцијата во целост. Секторот е одговорен за следење, импелментирање и управување со системите за квалитет во Агенцијата, координација и контрола на лабораториите кои се под надлежност на Агенцијата, активостите на заштита на потрошувачи, стратешкото и оперативно планирање, следење на спроведувањето на стратешките приоритети на Агенцијата и следење на спроведувањето на годишниот план на работа на Агенцијата, анализа и евалуација на политиките на Агенцијата и координација помеѓу поедини сектори и надворешни институции.