Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Организација

Агенцијата за храна и ветеринарство е самостоен орган на државната управа со својство на правно лице, кој со донесување на Законот за безбедност на храната (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр 157/10) се формира на 01.01.2011 година со спојување на Управата за ветеринарство при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Дирекцијата за храна при Министерството за здравство. Агенцијата за храна и ветеринарство, согласно европските принципи за следнивост на храната “Од нива – до трпеза”, од 2011 година функционира како единствен надлежен орган за контрола на безбедноста на храната и храната за животни, за спроведување, контрола, надзор и следење на ветеринарните активности во областа на здравствената заштита на животните, нивна благосостојба, ветеринарното јавно здравство, како и контрола на лабораториите кои даваат поддршка за потребите на Агенцијата. 

Основна цел на Агенцијата за храна и ветеринарство е обезбедување на високо ниво на заштита на здравјето и интересите на потрошувачите кога станува збор за безбедноста на храната.

Работите од своја надлежност, Агенцијата за храна и ветеринарство ги врши врз основа на воспоставениот систем за контрола на безбедноста на храната преку интегрирање на контролните системи за храна од животинско потекло, вклучително и за увоз, контролниот систем за генерална безбедност на храната, за увоз на храна од растително потекло, контролен систем за пестициди  и   контролниот систем за благосостојба на животните.

Со Агенцијата за храна и ветеринарство раководи директор/заменик директор. Во Агенцијата се вработени 3 државни советници, формирани се 6 независни одделенија, 9 сектори, а во нивни рамки формирани се 31 одделение.

 • ДИРЕКТОР
  Оливер Миланов
  omilanov@fva.gov.mk
  Тел:+389 2 2457 895
  +389 2 2457 873

 • ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР
  Денис Алити
  daliti@fva.gov.mk
  Тел:+389 2 2457 895
  +389 2 2457 873

Внатрешна организација на Агенцијата за храна и ветеринарство

 • Органограм на Агенцијата за храна и ветеринарство [врска]
 • Правилник за систематизација на работни места во АХВ [врска]
 • Список на лица вработени во АХВ [врска]
 • Кодекс на административни службеници [врска]

 

ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ - СОВЕТНИЦИ

 1. Државен советник за стручна поддршка и административно работење
  Радмила Николовска
  rjnikolovska@fva.gov.mk
  Тел:+389 2 2457 895
  +389 2 2457 873 локал 185

 2. Државен советник за храна
  Светлана Колариќ
  schkolarikj@fva.gov.mk
  Тел:+389 2 2457 895
  +389 2 2457 873
  локал 185

Сектор за здравствена заштита и благосостојба на животните
Вања Кондратенко
vkondratenko@fva.gov.mk
Тел:+389 2 2457 895
+389 2 2457 873 локал 141

Сектор за ветеринарно јавно здравство
Сашко Арсов
sarsov@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
локал 139

Сектор за храна од неживотинско потекло
Оливер Миланов
omilanov@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
локал 129

Сектор за инспекциски надзор
Ванчо Новоселски
vnovoselski@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
локал 121

Сектор за ЕУ и меѓународна соработка
Светлана Томеска Мицкова
stmickova@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
локал 120

Сектор за општи и административни работи
В.Д раководител Бојана Петровска
bpetrovska@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
локал 119

Сектор за стручна поддршка
Блажо Јаневски
bjanevski@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
локал 198

Сектор за нови прехранбени технологии
Ленче Јовановска
ljovanovska@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
локал 140

Сектор за проценка и комуникација со ризик
В.Д раководител Никола Савовски
nsavovski@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
локал 185

Одделениe за работи поврзани со директорот - Кабинет
Илија Георгиев
igeorgiev@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
локал 134

Одделение за финансиски прашања
Атанас Бојчев
abojchev@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
локал 203

Одделение за внатрешна ревизија
Виолета Јовановска
vjovanovska@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
локал 135
 

Одделение за човечки ресурси
Аџере Рамичи
aramichi@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
локал 181

Одделение за внатрешна контрола и аудит
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
локал 118

Одделение за следење измами со храна
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
локал 118


 

Офицер за заштита на лични податоци

Сања Стојановска (Советник за нормативно правни работи), smihajleska@fva.gov.mk
Бојана Петровска (в.д. Раководител на Одделение за правни работи), bpetrovska@fva.gov.mk
Тел: (02) 2 457 895