Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Буџет

 

Буџет на Агенција за храна и ветеринарство

 

Буџет и финансии 2024

 • Буџет на АХВ за 2024 година [врска]
 • Годишна распределба на вкупниот Буџет на АХВ за 2024 година [врска]
 • Квартална распределба на буџетот на АХВ за 2024 година [врска]

 

Буџет и финансии 2023 година

 • Буџет на АХВ за 2023 година [врска]
 • Внатрешна распеделба на буџет 2023 [врска]
 • Годишен финансиски план по квартали 2023 [врска]
 • Квартални и полугодишни финансиски извештаи [врска]
 • Квартален извештај за доспеани, а не платени обврски [врска]

 

Буџет и финансии 2022 година

 • Буџет на АХВ за 2022 година [врска]
 • Внатрешна распеделба на буџет 2022 [врска]
 • Годишен финансиски план по квартали 2022 [врска]

 

Буџет и финансии 2021 година

 • Буџет на АХВ за 2021 година [врска]
 • Внатрешна распеделба на буџет 2021 [врска]
 • Годишен финансиски план по квартали 2021 [врска]
 • Извештај за планирани и потрошени средства 2021 [врска]
 • Извештај за извршени ревизии 2021 [врска]

 

 • Буџет на АХВ за 2020 година [врска]
 • Буџет на АХВ за 2019 година [врска]
 • Буџет на АХВ за 2018 година [врска]
 • Буџет на АХВ за 2017 година [врска]

 

 

 

Упатства, правилници и процедури


 Завршни сметки на Агенција за храна и ветеринарство

 

Завршна сметка за 2022 година

 

Завршна сметка за 2021 година

 

Завршна сметка за 2020 година

 

Завршна сметка за 2019 година