Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Сектор за ветеринарно јавно здравство

Секторот за ветеринарно јавно здравство учествува во креирање, развивање и спроведување на политиките во рамките на делокругот на секторот. Учествува во изготвување на закони и под законски акти, програми и други акти од областа на ветеринарното јавно здравство, подготвува анализи, информации, организира и остварува соработки со други надлежни органи, сектори, меѓународни организации и асоцијации.

Секторот за ветеринарно јавно здравство ги координира работните активности на следните одделенија: