Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Одделение за работи поврзани со Директор-Кабинет

Одделението за работи поврзани со Директорот - Кабинет е независно одделение во Агенцијата за храна и ветеринарство, непосредно одговорно за својата работа пред Директорот/Замени директорот. Одделението ги закажува, организира и координира активностите за одржување на стручните колегиуми на Агенцијата, организира и закажува состаноци и приеми кај директорот/заменик директорот, организира работни и протокаларни посети на претставници и делегации од странство. Во негова надлежност е и подготвување и проучување на материјалите и подготовка на мислења и белешки во врска со нив за разни состаноци на кои учествува менаџментот на Агенцијата, ја прима и ја разгледува поштата упатена до директорот/заменик директорот, ја следи реализацијата на програмите за работа на Владата и Собранието на Република Северна Македонија.

Во надлежност на Одделението за работи поврзани со директорот – Кабинет е и реализирање на активности за информирање на медиумите и пошироката јавност.

Со Одделението за работи поврзани со директорот – Кабинет, раководи раководител на Одделението.