Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Стратешки и Годишен план

Стратешки план

Стратешки план на АХВ е документ кој се однесува на плански период од три години и ги опфаќа сите аспекти на организација на работа, вклучувајќи ги и следните компоненти: мисија, визија, приоритети, цели, програми, активности и план за имплементација. Стратешкиот план е тесно поврзан со процесот на буџетско планирање и извршување за период од три години и претставува значаен инструмент на планирање и следење на спроведувањето на програмите.

 

 

Годишен план

Со Годишниот план за работа се операционализираат мерките и активностите содржани во програмите и потпрограмите на стратешкиот план. Во Годишниот план за работа на АХВ се вклучени иницијативите кои ќе бидат содржани во Годишната програма за работа на Владата на Република Северна Македонија, согласно утврденото ниво на приоритет, временскиот рок и обврските кои произлегуваат од тековното работење.

 

Годишен план за работа 2024

 

Годишен план за работа 2023

 

Годишен план за работа 2022

 

Годишен план за работа 2021

 

Годишен план за работа 2020

 

Годишен план за работа 2019

 

Годишен план за работа 2018