Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

2016-202 Решение за изменување на решението за задолжително лабораториско испитување на производи од аквакултура со потекло од индија кои се наменети за исхрана на луѓе при увоз во РМ