EFSA Focal Point

Соопштенија

 • Хемиски контаминенти

  26.12.2019
  Европската агенција за безбедност на храна објави повик да доставување абстракти за 25тиот научен колоквиум на ЕФСА под наслов "Координиран пристап да проценка на ризиците по јавното здравје кои може да произлезат од микро и нанопластика во храна ".
 • Улога и обврски на Фокална точка на EFSA

  07.08.2019
  Улогата на фокалните точки на EFSA е да делуваат како логистичко-административна поддршка помеѓу EFSA и националните надлежни органи за безбедност на храна, истражувачките институции и други инволвирани страни.
 • EFSA и Национална структура

  07.08.2019
  Европската агенција за безбедност на храна (EFSA) е институција формирана од страна на Европската унија која работи независно од законодавните и извршните институции на Заедницата (Европска комисија, Совет на Европската унија, Европски Парламент) како и од земјите членки на ЕУ.
 • Научна конференција за употреба на епидемиолошки наоди при регулаторна проценка на ризик од пестициди

  06.10.2017
  Европската агенција за безбедност на храна (EFSA) организира научна конференција со заинтересираните страни со цел да дискутира за активностите кои се спроведени во изминатите две години во областа на пестицидите. Цел на конференцијата е да размени идеи со заинтересираните страни во однос на предложениот пристап од страна на EFSA даден преку две научни мислења.

 

Известувања

 

Состаноци на научни мрежи на EFSA

 • 2019
 • 2018