Организација

Агенцијата за храна и ветеринарство е самостоен орган на државната управа со својство на правно лице, кој со донесување на Законот за безбедност на храната (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр 157/10) се формира на 01.01.2011 година со спојување на Управата за ветеринарство при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Дирекцијата за храна при Министерството за здравство. Агенцијата за храна и ветеринарство, согласно европските принципи за следнивост на храната “Од нива – до трпеза”, од 2011 година функционира како единствен надлежен орган за контрола на безбедноста на храната и храната за животни, за спроведување, контрола, надзор и следење на ветеринарните активности во областа на здравствената заштита на животните, нивна благосостојба, ветеринарното јавно здравство, како и контрола на лабораториите кои даваат поддршка за потребите на Агенцијата. 

Основна цел на Агенцијата за храна и ветеринарство е обезбедување на високо ниво на заштита на здравјето и интересите на потрошувачите кога станува збор за безбедноста на храната.

Работите од своја надлежност, Агенцијата за храна и ветеринарство ги врши врз основа на воспоставениот систем за контрола на безбедноста на храната преку интегрирање на контролните системи за храна од животинско потекло, вклучително и за увоз, контролниот систем за генерална безбедност на храната, за увоз на храна од растително потекло, контролен систем за пестициди  и   контролниот систем за благосостојба на животните.

Со Агенцијата за храна и ветеринарство раководи директор/заменик директор. Во Агенцијата се вработени 3 државни советници, формирани се 6 независни одделенија, 9 сектори, а во нивни рамки формирани се 31 одделение.

 • ДИРЕКТОР
  Зоран Атанасов
  zatanasov@fva.gov.mk
  Тел:+389 2 2457 895
  +389 2 2457 873

 • ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР
  Фирус Мемед
  fmemed@fva.gov.mk
  Тел:+389 2 2457 895
  +389 2 2457 873

 

Внатрешна организација на Агенцијата за храна и ветеринарство

 • Органограм на Агенцијата за храна и ветеринарство [врска]
 • Правилник за систематизација на работни места во АХВ [врска]
 • Список на лица вработени во АХВ [врска]
 • Кодекс на административни службеници [врска]

 

ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ - СОВЕТНИЦИ

 1. Државен советник за стручна поддршка и административно работење
  Радмила Николовска
  rjnikolovska@fva.gov.mk
  Тел:+389 2 2457 895
  +389 2 2457 873 локал 185

 2. Државен советник за храна
  Светлана Колариќ
  schkolarikj@fva.gov.mk
  Тел:+389 2 2457 895
  +389 2 2457 873
  локал 185

Сектор за здравствена заштита и благосостојба на животните
Вања Кондратенко
vkondratenko@fva.gov.mk
Тел:+389 2 2457 895
+389 2 2457 873 локал 141

Сектор за ветеринарно јавно здравство
Сашко Арсов
sarsov@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
локал 139

Сектор за храна од неживотинско потекло
Оливер Миланов
omilanov@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
локал 129

Сектор за инспекциски надзор
Ванчо Новоселски
vnovoselski@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
локал 121

Сектор за ЕУ и меѓународна соработка
Светлана Томеска Мицкова
stmickova@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
локал 120

Сектор за општи и административни работи
В.Д раководител Радмила Јовановиќ Николовска
rjnikolovska@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
локал 185

Сектор за стручна поддршка
Блажо Јаневски
bjanevski@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
локал 198

Сектор за нови прехранбени технологии
Ленче Јовановска
ljovanovska@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
локал 140

Сектор за проценка и комуникација со ризик
Лидија Дамевска
ldamevska@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
локал 140

Одделениe за работи поврзани со директорот - Кабинет
Илија Георгиев
igeorgiev@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
локал 134

Одделение за финансиски прашања
Атанас Бојчев
abojchev@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
локал 203

Одделение за внатрешна ревизија
Виолета Јовановска
vjovanovska@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
локал 135
 

Одделение за човечки ресурси
Аџере Рамичи
aramichi@fva.gov.mk
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
локал 181

Одделение за внатрешна контрола и аудит
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
локал 118

Одделение за следење измами со храна
Тел:++389 2 2457 895
++389 2 2457 873
локал 118