Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 000 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 000 210
Следува награда од 2500 денари

Сектор за здравствена заштита и благосостојба на животни

Секторот за здравствена заштита и благосостојба на животните го координира работењето на Одделението за здравствена заштита на животните, Одделението за благосостојба на животните, Одделението за идентификација и регистрација на животните и Одделението за планови за итни мерки и учествува во изготвување на закони и подзаконски акти, програми и други акти од областа на ветеринарството, подготвува анализи, информации за состојбата со здравствената заштита на животните, организира и остварува соработки со други надлежни органи и сектори.
 

1.1 Одделението за здравствена заштита на животните, ги врши следните работи:

 • ја следи состојбата со болестите кај животните во Република Северна Македонија;
 • подготвува програми за контрола/ерадикација на болести кај животните;
 • подготвува извештаи за здравствената состојба кај животите;
 • го одржува Националниот епизоотиолошки информативен систем и другите бази на податоци за здравствена заштита на животните;
 • ја следи состојбата со заразни болести во светот;
 • изработува законски и подзаконски акти од областа на здравствената заштитана животните;
 • врши проверка на фактурите доставени од ветеринарните друштва кои ги спроведуваат програмите и мерките за здравствена заштита на животните;
 • води евиденција и регистар на ветеринарни друштва;
 • комуницира со меѓународните организации од областа на здравствената заштита (ОИЕ, ФАО, Европскиот парламент во Стразбур, итн).

 


 

1.2 Одделението за благосостојба на животните, ги врши следните работи:

 • ја следи состојбата со благосостојбата кај животните во Република Северна Македонија;
 • подготвува планови за унапредување на благосостојбата на животните;
 • подготвува извештаи за благосостојбата кај животите;
 • подготвува подзаконски акти во врска со благостостојбата кај животните;
 • учествува во подготовка на законски и подзаконски акти од областа наблагосостојбата на животните;
 • врши проверка на фактурите за извршени активности во врска со благосостојбата на животните;
 • комуницира со меѓународните организации во врска со благостостојба на животните (ОИЕ, ФАО, Европскиот парламент во Стразбур, итн).

 


 

1.3 Одделението за идентификација и регистрација на животните, ги врши следниве работи:

 • идентификација и регистрација на животните;
 • регистрација на одгледувалиштата на животни и редовно ажурирање на податоците од Централниот регистар на одгледувалишта;
 • изготвува планови за унапредување на системот за идентификација и регистрација на животните;
 • врши контрола на работата на кланиците во делот за ИиР, дава помош и консултации воврска со нивните задолженија и задачи;
 • ја следи работата на добиточните пазари во делот за ИиР, дава консултации и техничка помош;
 • дава логистичка поддршка, техничка помош и обука на ветеринарните станици, кланиците, одгледувачите и другите засегнати страни;
 • подготовува и издава индивидуални документи за движење на животните и контрола на нивната испорака;
 • врши администрирање на централната база на податоци, контрола на целата база на податоци за непречено одвивање на процесот на внесување на податоците во базата;
 • организира надзор на спроведувањето на контролата на одгледувалиштатана животни во однос на ИиР на територијата на Република Северна Македонија.

 


 

1.4 Одделението за планови за итни мерки, ги врши следните работи:

 • ја следи состојбата со пропишаните болести кај животните во Република Северна Македонија;
 • подготвува планови за итни мерки, вклучително стандардни оперативни постапки, работни насоки и инструкции, формулари, итн. за пропишаните болести кај животните;
 • одржува целосна подготвеност за спроведување на плановите за итни мерки;
 • планира и организира спроведување на симулациони вежби;
 • подготвува извештаи за здравствената состојба кај животните;
 • го одржува Националниот епизоотиолошки информативен систем и другите бази на податоци за здравствената заштита на животните;
 • ја следи состојбата со пропишаните заразни болести во светот;
 • подготвува законски и подзаконски акти од областа на здравствената заштитана животните од пропишаните болести;
 • врши проверка на фактурите поднесени во рамки на спроведување на плановите за итни мерки;
 • води евиденција и проверка на документацијата за надомест на штета во рамки на спроведувањето на плановите за итни мерки;
 • комуницира со релевантните институции во Република Северна Македонија со надлежност за вонредни состојби;
 • комуницира со меѓународните организации од областа на здравствената заштита.