Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Закон за безбедност на храната

ПРЕВЗЕМАЊЕ СОДРЖИНИ

Содржината од документите на нашиот Google-Drive-Share можете да ја отворите и едитирате доколку имате инсталирано соодветен Google-Drive-Docs-Plugin, или да ја превземете доколку кликнете на иконата за превземање, или доколку одите во менито File > Download и одберете во кој формат да го превземете документот.

Повеќе информации на Google Drive Download Help

Закон за безбедност на храната

Закон за безбедност на храната

Закон за безбедност на храната - Правилници

2013-100 Правилник за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната

2011-68 Правилник за начинот на издавање на сертификатот за безбедност, формата и содржината на образецот на барањето за издавање на сертификатот, образецот на сертификатот за безбедност и висината на трошоците за постапката за издавање на сертификатот за

2012-26 Правилник за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи

Закон за безбедност на храната - Решенија и одлуки

2014-45 Одлука за висината на надоместокот за активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се увезува во РМ и активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се произведува и става во промет како и начин на нивна нап

2011-93 Решение за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Северна Македонија