Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 000 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 000 210
Следува награда од 2500 денари

Закон за безбедност на храната

Закон за безбедност на храната

Закон за безбедност на храната

Закон за безбедност на храната - Правилници

2011-68 Правилник за начинот на издавање на сертификатот за безбедност, формата и содржината на образецот на барањето за издавање на сертификатот, образецот на сертификатот за безбедност и висината на трошоците за постапката за издавање на сертификатот за

2012-26 Правилник за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи

Закон за безбедност на храната - Решенија и одлуки

2014-45 Одлука за висината на надоместокот за активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се увезува во РМ и активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се произведува и става во промет како и начин на нивна нап

2011-93 Решение за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Северна Македонија