Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Заменик директор

 

Besnik Elezi – zavendës drejtor në Agjencionin e ushqimit dhe veterinarisë

Emrohet në pozicionin e zavendës drejtor në Agjencionin e ushqimit dhe veterinarisë më datë 10.11.2020.

I lindur në Tetovë më 09.09.1972

Shkollimi:

Në vitin 1998 diplomon pranë Universitetin bujqësor të Tiranës në Fakultetin e mjekësisë veterinare dhe mer titullin mjek veterinar.

Më datë 12.07.1999 pranë Universitetit Shën “Kirili dhe Metodi” në Fakultetin Filozofik u nënshtrohet provimeve për kualifikim pedagogjik në lëndët: Pedagogji, Metodik dhe Psikologji

Më 23-24.03.2004 – I nënshtrohet provimit profesional pranë Komisionit të Ministrisë së bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujrave

Më datë 04.07.2006 – Mbaron me sukses kursin e trajnimit dhe kompletimit të Portofolios pranë Qendrës për udhëheqje profesionale – Programi për provimin e drejtorit.

Në vitin 2007 magjistër në mjekësi veterinare në Fakultetin e mjekësisë veterinare në Tiranë,  Universiteti bujqësor i Tiranës

Në vitin 2018 doktoron në Fakulteti e mjekësisë veterinare të Tiranës në Universitetin bujqësor të Tiranës dhe mer gradën shkencore “ DOKTOR ”

Puna dhe përvoja profesionale:

Nga data 01.09.1998 deri më 10.10.2020 profesor i lëndëve profesionale në drejtimin e veterinarisë në SH:M:P:K “Mosha Pijade” – Tetovë

Nga viti 2013-2015 – Ligjërues në dy Programe studimore në Fakultetin e Teknologjisë së ushqimit dhe të ushqyerit në lëndët Toksikologji dhe Mikrobiologji

Nga data 12.10.2020 - Profesor pranë Universitetit të Tetovës në Fakultetin e Agronomisë dhe Bioteknologjisë ku merr thirjen mësimore shkencore Docent dr.

Në peridh prej vitit 2009 deri ne vitin 2020 ushtron detyrën këshilltar në Këshillin e Komunës së Tearcës.

 

Бесник Елези  - Заменик директор на Агенција за храна и ветеринарство

Именуван е на функцијата заменик директор на Агенција за храна и ветеринарство на 10.11.2020 година.

Роден е во Тетово на 09.09.1972 година.

Образование:

Во 1998 година дипломирал на Факултетот за ветеринарна медицина при Универзитетот за земјоделство во Тирана, Република Албанија и се стекнал со звање доктор по ветеринарна медицина. 

На 12.07.1999 година на Филозофскиот Факултет при Универзитетот “Свети Кирил и Методиј” ги положил испитите за педагошка квалификација по предметите: Педагогија, Методика и Психологија.

На 23-24.03.2004 година – го положил стручниот испит при Комисијата на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

На 04.07.2006 година – успешно ја завршува Обуката на Центарот за професионално раководење и го комплетира портфолиото - Програма за испит за директор.

Во 2007 година магистрирал на Факултет за ветеринарна медицина при Универзитет за земјоделство  - Тирана, Република Албанија. 

Во 2018 година докторирал на Факултетот за ветеринарна медицина во Тирана при Универзитетот за земјоделство, Република Албанија и се стекнал со звање “ДОКТОР”.

Работно  и професионално искуство:

Во период од 01.09.1998 година до 10.10.2020 година  - професор по стручни предмети од областа на ветеринарната медицина во ССОУ “Моша Пијаде” – Тетово. 

Од  2013 до 2015 година - предавач на две Студиски програми на Факултет за технологија на храна и исхрана по предметите Токсикологија и Микробиологија.

Во период од 2009 до 2020 година ја врши функцијата советник во Советот на Општина Теарце.

Од 12.10.2020 година - професор на Факултетот за Агрономија и Биотехнологија при Универзитетот во Тетово, каде се стекнува со звање Доцент доктор.