Закон за безбедност на храна за животни

Закон за безбедност на храна за животни

Закон за безбедност на храна за животни - ПРАВИЛНИЦИ

2012-47 Правилник за листата на непожелни супстанции во храната за животни и максимално дозволено ниво како и критичните точки за спроведување на истражување за идентификација на изворот и причините за пречекорување на макс.дозволено ниво

Закон за безбедност на храна за животни - ОДЛУКИ