Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на 0800 00 210. Следува награда од 2500 денари

Доколку најдете угината дива свиња ве молиме да пријавите на
0800 00 210
Следува награда од 2500 денари

Закон за ветеринарно здравство

ПРЕВЗЕМАЊЕ СОДРЖИНИ

Содржината од документите на нашиот Google-Drive-Share можете да ја отворите и едитирате доколку имате инсталирано соодветен Google-Drive-Docs-Plugin, или да ја превземете доколку кликнете на иконата за превземање, или доколку одите во менито File > Download и одберете во кој формат да го превземете документот.

Повеќе информации на Google Drive Download Help

Закон за ветеринарно здравство

Закон за ветеринарно здравство - ПРАВИЛНИЦИ

2019-72 Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура

2012-94 Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други до

2013-81 Правилник за условите за увоз на семе за вештачко осеменување, ембриони и јајце клетки, листа на трети земји од кои е дозволен нивниот увоз и содржината и формата на ветеринарно-здравствениот сертификат или друг документ што ја придружува пратката

2008-102 Правилник за начинот и постапките за увоз и транзит и начинот и постапките за вршење на проверки и преглед на пратки домашни миленици од видовите птици кои не се наменети за трговија или за пренос на други лица и се придружени од сопственикот или

ВОН СИЛА ОД

2010-88 Правилник за техничко-технолошките услови и постапката за одобрување на карантинот, техничко-технолошките услови кои треба да ги исполнува карантинот, како и времетраењето на карантинот, за објектите за изолација и времетраење на истата за различн

Закон за ветеринарно здравство - ОДЛУКИ

2016-2 Одлука за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здраствената заштита на животните

2016-216 Решение за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на дом.и диви свињи,семе,јајца и ембр.од свињи,свин.месо,производи и подготовки од свин.месо..како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внес на вирус на африканска свин.чума во РМ

2018-189 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на њукастелска болест во РМ по потекло од САД

2017-10 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Р.Македонија по потекло од Р.Италија

2018-124 Решение за забрана на увоз и транзит на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на чума кај мали преживари во РМ по потекло од Р.Бугарија

2017-121 Решение за забрана на увоз и транзит на домашни и диви еквиди заради заштита од внесување на вирусот на западно нилска треска во РМ

2017-185 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ по потекло од Кралството Холандија

2017-138 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внес на вирусот на њукастелска болест во Рм по потекло од Кралство Шведска

2018-47 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ по потекло од Р.Бугарија

2017-155 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ по потекло од Р.Бугарија

2016-17 Решение за забрана на увоз и транзит на живи животни,семе,јајца и ембриони заради заштита од внесување на вирусот на син јазик во Р.Македонија

2017-8 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внес на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ по потекло од Република Франција

2017-8 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внес на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ по потекло од Република Словачка

2017-49 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ по потекло од Кралството Шпанија

2017-11 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ по потекло од Р.Чешка

2017-10 Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирус на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ по потекло од Р.Германија

2017-12 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ со потекло од Кралството Шведска

2017-11 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ по потекло од Р.Романија

2017-8 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внес на вирус на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ по потекло од Р.Грција

2017-16 Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ по потекло од Р.Хрватска

2017-12 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ со потекло од Р.Полска

2017-8 Решение за забрана на увоз на живи животни,производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ по потекло од Велика Британија

2016-129 Решение за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари,семе и ембриони од говеда,гов.месо и месо од див.прежив,производи и прераб.од гов.месо..,млеко и произ.од млеко од говеда,нуспроизводи од говеда и див.преживари во РМ од Р.Србија

2015-163 Решение за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари,семе од говеда,говедско месо,производи и преработки од говедско месо,млеко и произ.од млеко од говеда,како и нуспроизв. од говеда во РМ од Р.Грција

2016-85 Решение за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе и ембриони од говеда, говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нусп

2014-183 Решение за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, као и производи и нуспроизводи од живина и диви птици заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во РМ