Компонента 1 – Ефикасно спроведување на системот за контрола на болести кај животните

ADC-FSS Komponenta1

Во пракса, активностите опишани во компонентата 1 укажуваат на потребата од обука на корисникот применлива за повеќе болести кај животните, вклучувајќи анализа, ревизија, дефинирање на оперативни документи и дефинирање на барања за подобрување на контролните системи за здравствена заштита на животните.

Компонентата вклучува 10 различни активности.

Активности

Активност А1.1 – Подготовка на оперативни документи за посета на одгледувалишта

Подготовка на оперативни документи за имплементација на европскиот Закон за здравствена заштита на животните на национално ниво, вклучувајќи и протокол за вршење на клинички посети на животните

Активност А1.2 – Превенција и контрола на болести кај животните во однос на нивното движење и следливост.

Целта на оваа активност е да обезбеди подобрен систем за следливост на животните и верификација на барањата за здравствена заштита на животните во однос на движењето и процесот на сертификација

Активност А1.8 – Подобрен систем за рано откривање на болести и подготвеност за итни случаи

Целта на оваа активност е да се овозможи рано откривање и ефикасна контрола на особено опасни и новопојавени болести кои може да резултираат со брзо ширење и да предизвикаат катастрофални последици во сточарската индустрија.

Активност А1.9 – Подготовка и организација на симулациски вежби

Целта на оваа проектна активност е да придонесе за подготвеноста на АХВ за справување со итни случаи при појава на особено опасни заразни болести кои ја загрозуваат сточарската индустрија и се потенцијална опасност за здравјето на луѓето.