Студиско патување за ветеринарно јавно здравство и официјални контроли

Студиско патување за ветеринарно јавно здравство и официјални контроли со цел:

  • да се разбере основниот концепт на официјалните контроли во областа  на здравствена заштита на животните и безбедноста на храната. 
  • да се стекне практично искуство во планирањето на официјални контроли.