А3.4 Систем за официјални контроли - обука на работно место

Предвидено е да се спроведе обука на работно место за официјални контроли