А2.1 Материјали кои доаѓаат во контакт со храна

Две дводневни и една еднодневна работилница фокусирани на општите критериуми за официјална контрола на материјали кои доаѓаат во контакт со храна, релевантната европска законодавна рамка, процедурите за официјална контрола, документацијата и водењето на евиденција со посебно внимание на откривањето и управувањето со неусогласености.

-