А2.3 Инсекти

Една еднодневна обука за оператори со храна и официјални ветеринари со осврт на барањата за увоз, производство, преработка, пуштање во промет и употреба на инсекти.

Една еднодневна обука за персоналот на АХВ за употреба на инсекти како нова храна (со поврзани контроли) и една еднодневна обука за употреба на инсекти како добиточна храна (со поврзани контроли). На обуките ќе се разгледа и законодавството на сила, во однос на увозот, производството/преработката, пласирањето на пазарот, моменталната состојба и трендовите во Европа и техниките на преработка.