Компонента 3 – Подобрен систем на официјални контроли

ADC-FSS Komponenta3

Оваа компонентата опфаќа активности поврзани со ризици засновани на официјални контроли за здравствена заштита на животните и за ветеринарно јавно здравство. Таа, исто така, предвидува интеграција и координација на горенаведените официјални контроли за надополнување на нивните резултати. Овие задачи ќе се остварат преку обезбедување обуки, подготовка на стандардни оперативни процедури (СОП), предлагање методологија за планирање и спроведување на програми за надзор и воспоставување на функционални системи за координација и комуникација меѓу активностите за здравствена заштита на животните и ветеринарното јавно здравство.

Активности

Активност А3.1 - Подобрен систем за пасивен и активен надзор на болести кај животните

Целта на активноста е подобрување на капацитетот за следење на болести кај животните. Оваа задача опфаќа ревизија на системот за надзор и мониторинг во земјата, вклучувајќи ревизија на постоечките планови за надзор и организирање обуки за приоритетните болести од листата А, Б и Ц

Активност А3.2 - Обезбедување комплементарност на програмите за надзор и контролните програми за здравствена заштита животните

Надзорот претставува континуирано, организирано собирање и анализа на податоци поврзани со здравјето на животните и нивна навремена дистрибуција до надлежните органи.